Общински и държавни разпоредби

 

свали

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2021-01-05 / 13:37:13

************************************************************************************

 

 

Уважаеми родители,

Публикуваме З А П О В Е Д   № РД09-3464/27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ засягаща пряко дейността на ДГ №37 „Пламъче“, както следва:

 

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-11-27 / 19:44:50

 

************************************************************************************

 

Уважаеми родители,

Публикуваме  извадка от „Наредба за изменение и допълнение (от дата 2.10.2020 г.) на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование“ на Министерство на образованието и науката с която е препоръчително да се запознаете:

§ 10. Отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020 – 2021
година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.
§ 11. (1) През учебната 2020 – 2021 година родителите на деца, записани в съответната детска градина/училище,
могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до директора
на детската градина/училището от 1-во до 5-о число на всеки месец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при
подаването й се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на
декларираните данни;
2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща
цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
3. списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
(3) Експертната комисия в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2
одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.
(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може да бъдат приемани други
деца, които да посещават детската градина или съответно училището.
(5) Експертната комисия има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен
някой от документите по ал. 2 или няма осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите
особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му
здраве и благополучие.
(6) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна
организация по ал. 1, при условия и ред, определени в Правилника за дейността на детската градина.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 13. Разпоредбата на § 2 се прилага при условията на § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020
г.).

§ 6. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие
в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след
заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и
ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии и с участието на родителите.
(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата не се пишат отсъствия.“

„(4) Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната година, която е с начало в
годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, уведомяват за това директора на детската градина най-
късно до един месец преди края на учебното време.“

Link на документа

Директор: Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2020-10-04 / 16:55:02

 

************************************************************************************

 

Уважаеми родители,

Във връзка с откриването на новата учебна година, приема на деца в детската градина и действащите изисквания свързани с COVID-19 Ви предоставяме указанията на Министерството на здравеопазването на Република България, както следва:

 

Директор на ДГ№37″Пламъче“: Галина Райкова

2020-09-09 / 11:33:37