Наредба

наредби

 

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование.

ГРАФИК на дейностите за прием в яслена и първа възрастови групи в общинските
детски градини на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година.

Прием 2023/2024 год. – Въпроси и отговори.

 

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

2023-03-14 / 17:43:02