Стратегия за развитие

Училище за директори | Институт по качество в образованието

 

СТРАТЕГИЯ

за развитието на ДГ 37 „Пламъче“ 

за периода 2020/24 година

 

МИСИЯ

    Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-oбразователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и
развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

ВИЗИЯ

            Визията на стратегията е:

         „Всяко дете, в ранния етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние.“

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

     Повишаване качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите.

            Насърчаване на детето да мисли критично и прави избор, да открива и решава проблеми, да е творец с развито въображение и находчивост.

        Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

 

                     Материално-техническа база

               Материално-техническата база осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство на радост от сътрудничеството в различните дейности. Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им.