Групи

 

Групи

в ДГ №37 „Пламъче“

през учебната 2022/23 година

 

 

 С учители:  Любомирка Димитрова

                                              Петя Георгиева

     Помощник-възпитател: Руска Цинцарова


 С учители: Кристина Атанасова-Петрова

      Филипия Петкова 

Помощник – възпитател: Марияна Желева


С учители:  Татяна Стоянова

                         Цветомира Петрова

Помощник – възпитател: …………………


 

С учители: Татяна Янколовска

                       Мариана Маринова

   Помощник – възпитател: Стефка Папанчева 

С учители: Ренета Митрева

                           Симона Трифонова

   Помощник – възпитател: Камелия Георгиева