Групи

 

Групи в ДГ №37 „Пламъче“ през учебната 2020/21 година

 

 

 С учители: Старши учител Любомирка Димитрова

                                            Старши учител Петя Георгиева

помощник-възпитател: Руска Цинцарова


 

 С учители: Кристина Атанасова

                        Симона Трифонова 

помощник – възпитател: Марияна Желева


 

С учители: Старши учител Ренета Митрева

                      Старши учител Татяна Стоянова

      помощник – възпитател: Нурджан Назиф


 

С учители: Татяна Янколовска

                    Наталия Иванова

   помощник – възпитател: Стефка Папанчева