Групи

 

Групи

в ДГ №37 „Пламъче“

през учебната 2023/24 година

 

ГРУПА „СВЕТУЛКА“

3-ТИ ЕТАЖ В ДЯСНО

 С учители:  Любомирка Димитрова

                                              Цветомира Петрова

     Помощник-възпитател: Руска Цинцарова


 С учители: Кристина Атанасова-Петрова

      Филипия Петкова 

Помощник – възпитател: Марияна Желева


С учители:  Петя Георгиева

                         Татяна Стоянова

Помощник – възпитател: Фария Юсуф


 

С учители: Татяна Янколовска

                       Мариана Маринова

   Помощник – възпитател: Юлиана  Василева 

С учители: Ренета Митрева

                           Симона Трифонова

   Помощник – възпитател: Камелия Георгиева