За нас

 

          Детската градина се намира на територията на административен район „Вл. Варненчик” – Община Варна със седалище жк: ”Вл. Варненчик” до блок 402.

         Сградата е публична общинска собственост, построена е през 1986 година.

        žСитуирана е на три етажа детската градина разполага  с:

 • 6 детски групи ( в настоящия момент работят 4 групи)
 • всяка група разполага със занималня, спалня, санитарен възел   
 • Всички групи в детската градина са оборудвани с магнитни дъски и проектори, за по-голяма ефективност на образователният процес
 • локално парно отопление                                 
 • музикален салон                                                 
 • обособен кът по Безопасност на движението
 • физкултурен салон                                                 
 • кабинет за приобщаващо образование                 
 • библиотека                                                                       
 • обновена учителска стая
 • медицински кабинет                                                      
 • собствен кухненски блок                                           
 • двор с обща квадратура 2 дка                                                                                       
 • обновени детски площадки за всяка група                                                    
 • тревни площи
 • открито спортно игрище                                   
 • възможен достъп на инвалиди – детската градина разполага с електрическа платформа/подемник за инвалидни колички                       

Детската градина предлага на своите възпитаници обучение, както следва:

 • обучение по одобрени на Министерството на образованието програми
 • допълнителни форми на обучение:
* футбол                                   
* спортни танци                     
* модерни танци                     
* народни танци                   
* детски хор                               
 •      тренировки по Йога
 

              От създаването си през 1986г.  до 2016г. ДГ№37 „Пламъче“ се ръководи от Мария Бакърджиева.

           През учебната 2016/2017 год. директор на детската градина е Мая Сиракова.

              За периода от 20.09.2017 год. до 04.06.2020г директор на детската градина е  Снежина Дамянова.

              От 05.06.2020г  директор на детската градина  е Галина Райкова.

 

СТРАТЕГИЯ

за развитието на ДГ 37 „Пламъче“ 

за периода 2020/24 година

 

МИСИЯ

    Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-oбразователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и
развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

ВИЗИЯ

            Визията на стратегията е:

         „Всяко дете, в ранния етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние.“

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

     Повишаване качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите.

            Насърчаване на детето да мисли критично и прави избор, да открива и решава проблеми, да е творец с развито въображение и находчивост.

        Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

 

                     Материално-техническа база

               Материално-техническата база осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство на радост от сътрудничеството в различните дейности. Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им.

 

Е К И П 

                    Персоналът в детската градина е 18 души. От тях 10 са педагогически персонал с висше образование, а 8 са не педагогически. В детската градина работят учители с доказани професионални качества. Средната възраст на педагогическия персонал е 40 години.

                        Екипът на ДГ №37 „Пламъче“ е носител на престижния приз на Проект „Еко-училища” – „Зелен флаг” от 28.09.2019г.

                       Колектив, на който може да се разчита като професионализъм, опит и компетентност.

 

        Галина Райкова

Длъжност:  Директор

Образование:   Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС:   І-ва професионална квалификационна степен

Професионален опит:   над 25 години

==============================================================

 

Петранка Петкова

Длъжност:  Главен счетоводител

Образование: Средно – специално икономическо образование

Професионален опит: над 47 години

==============================================================

 

Христина Смиленова

Длъжност:  Главен счетоводител

Образование: Висше – Магистър по икономика

Завършила:   ВИНС – гр. Варна

Професионален опит: 6 години

==============================================================

 

Стоянка Вичева

Длъжност:  Завеждащ административно-техническа служба

Завършила: Средно образование – специалност „Бизнес администрация“

Професионален опит: над 19 години

==============================================================

 

Светла Гатева

Длъжност:  Медицинска сестра

Образование: Висше – Бакалавър 

Завършила:    Медицински университет – Варна

„Проф. д-р Параскев Стоянов“

Професионален опит: над 30 години

==============================================================

 

 

Ренета Митрева

Длъжност:  Старши учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС: IV-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 25 години

==============================================================

 

Любомирка Димитрова

Длъжност:  Старши учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС:   II-ра професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 25 години

==============================================================

 

Петя Георгиева

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    СУ „Свети Климент Охридски“

ПКС:   III-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 15 години

==============================================================

 

Татяна Стоянова

Длъжност: Старши учител

Образование: Висше – Бакалавър 

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: над 15 години

==============================================================

 

Първолетка Иванова

Длъжност:  Учител по музика

Образование:  Висше музикално образование – Магистър

завършила:   „Българска държавна консерватория“ – гр.София

ПКС:   II-ра професионална квалификационна степен

Професионален опит: над 30 години

==============================================================

 

Кристина Петрова-Атанасова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше-Магистър 

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 3 години

==============================================================

 

Симона Трифонова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Бакалавър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 1 година

==============================================================

 

Татяна Янколовска

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:    ШУ “Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: 1 година

==============================================================

 

Наталия Иванова

Длъжност:  Учител

Образование: Висше – Магистър

завършила:   ШУ “Епископ Константин Преславски“

ПКС: IV-та професионална квалификационна степен

Професионален опит: 10 години

==============================================================

 

Марияна Желева

Длъжност:  Пом. възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Професионален опит: над 25 години

==============================================================

 

Стефка Папанчева

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно образование

Професионален опит: 5 години

==============================================================

 

Руска Цинцарова

Длъжност:  Помощник възпитател

Образование: Висше – Бакалавър

Завършила: Колеж по Туризъм – Варна

Професионален опит: 3 години

==============================================================

 

Нурджан Назиф

Длъжност:  Помощник възпитател

Завършила: Средно-специално образование

Удостоверение за професия: Помощник възпитател

Професионален опит: над 10 години

==============================================================

 

Станислава Димитрова

Длъжност:  Помощник възпитател

Образование: Висше – Бакалавър

Завършила: ВСУ „Черноризец Храбър“

Специалност: Педагогика

Удостоверение за професия: Помощник възпитател

Професионален опит: 3 години

 

==============================================================

 

Таню Колев

Длъжност:  Огняр

Завършил: Средно образование

Професионален опит: над 30 години

==============================================================

 

Димитър Димитров

Завършил: Средно – специално образование

Длъжност:  Огняр

Професионален опит: над 30 години

==============================================================