Административни услуги

 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДГ №37 „ПЛАМЪЧЕ“ 

************************************************************************************

документ 1  –  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование  –  сваляне

************************************************************************************

документ 2  –  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища  –  сваляне

************************************************************************************

документ 3  –  Издаване на диплома за средно образование   –  сваляне

************************************************************************************

документ 4  – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.  –  сваляне

************************************************************************************

документ 5  – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити  –  сваляне

************************************************************************************

документ 6  –  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити   –  сваляне

************************************************************************************

документ 7  –  Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите  –  сваляне

************************************************************************************

документ 8  – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

  –  сваляне

************************************************************************************

документ 9  –  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи  –  сваляне

************************************************************************************

документ 10  –  Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация   –  сваляне

************************************************************************************

документ 11  –  Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация  –  сваляне

************************************************************************************

документ 12  –  Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)  –  сваляне

************************************************************************************

документ 13  –  Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)  –  сваляне

******************************** К Р А Й ********************************************