Такси

 

         

 

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г., параграф 5) се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел:/ II -Местни такси /, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини считано от 01.04.2022 г.

За децата набор 2015 г., които ще посещават детската градина през летния период важат същите условия.

 

 

Галина Райкова

Директор на ДГ №37 „Пламъче“ – гр.Варна

 

2022-05-09 / 19:52:00

************************************************************************************