Обяви § Съобщения

Уважаеми родители и посетители на сайта ни,

ДЕТСКА  ГРАДИНА  №37 “ПЛАМЪЧЕ”

Гр.Варна, ж.к.“Владислав Варненчик‘ до бл.402

e-mail: plama4e2@abv.bg

 

В ситуация на епидемична обстановка от COVID-19 и в действащите Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021/2022г.,

Утвърдени от Министерството на образованието и науката и съгласувани с Министерството на здравеопазването :

Забранява се смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа, както и дейности по чл.19 от Наредба 5 от 2016г.

Препоръчителните мерки за намаляване рисковете от инфекция, част от гореспоменатите Насоки, включват ограничаване достъпа на външни лица ,ограничаване използването на физкултурен и музикален салон и др., поради тези причини в момента не се провеждат допълнителни дейности в детските градини.

 

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-01-18 / 12:41:00

 

************************************************************************************

Уважаеми родители и посетители на сайта ни,

Предоставяме на Вашето внимание НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна,

ДЕТСКА  ГРАДИНА  №37 “ПЛАМЪЧЕ”

Гр.Варна, ж.к.“Владислав Варненчик‘ до бл.402

e-mail: plama4e2@abv.bg

ПРИЕМ 2022/2023 г.

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Приета с Решение № 186-8(4)/11.02.2020 г. на ОбС Варна, в сила след Решение на Общински съвет-Варна за учебната 2020/2021 г., с изключение на разпоредбите на чл. 21, които влизат в сила от учебната 2022/2023 г., изм. и доп. – Решение № 547-2(15) от 14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна, изм. – Решение № 664-8(20)/29,30.09.2021 г. на Общински съвет – Варна

Чл. 21. Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.

Тази година регистърът ще е отворен за регистрация на нови заявления за прием в ясла и първа възрастова група от 9 май.

В Общинската Наредба за прием на деца в яслени групи към ДГ и за първа група на ДГ има промени, които касаят:
– отпадане изискването за мокър печат на служебните бележки от местоработата на родителите.
– Приети на ПК „Наука и образование“ са промени в допълнителните критерии, които касаят присъждане на допълнителни точки при наличие на настоящ и постоянен адрес в района за обхват на детските градини.

Важно: Тази година децата, приети в яслена група ще кандидатстват през системата за електронен прием за първа възрастова група!
За първи път в сила влиза чл. 21 от Наредбата за приема, който регламентира кандидатстването за прием в първа възрастова група на децата, които са посещавали детска ясла към съответната детска градина – Децата ще кандидатстват за ДГ по общия ред, чрез електронната система.

Галина Райкова

Директор на ДГ 37 „Пламъче“ – гр.Варна

2022-01-18 / 12:41:00

************************************************************************************